Bescherming persoonsgegevens
Verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Arcolos bvba, met maatschappelijke zetel te Berkenstraat 58, 3850 Nieuwerkerken, ondernemingsnummer BE 0645.817.684.
Persoonsgegevens
De informatie die Arcolos u vraagt, zoals uw identificatiegegevens (naam, adres, contactgegevens e.d.) en informatie met betrekking tot het opmaken van een website, business/IT architectuur studie of een beveiligingsstudie (die u ons bezorgt of die we verzamelen tijdens een plaatsbezoek), omvatten persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor het realiseren van de opdracht die een opdrachtgever bij ons heeft besteld. Onze opdrachtgever is: hetzij uzelf, hetzij een Europese of federale instelling, al naargelang in wiens naam de bestelling bij ons werd geplaatst. Onze website bevat cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat de server van een website aan een cookie file in de browser van de harde schijf van uw computer (of van uw smartphone of tablet) registreert waardoor de website kan herkennen wie u bent.
Doeleinden verwerking
Arcolos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: opmaken van een offerte, uitvoeren van een opdracht en dienst na-verkoop voor onze opdrachtgever verbetering van onze dienstverlening voor nieuwe opdrachten ontwikkelen en verbeteren van website, business/IT architectuur studies of beveiligingsstudies; verzamelen van gegevens en analyses kunnen in sommige gevallen worden uitgevoerd. De verbetering van business/IT architectuur studies of beveiligingsstudies wordt op basis van ervaring opgedaan uit andere studies en op basis van informatie uit externe bronnen.
Rechtsgrond verwerking
De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is: de uitvoering van een website, business/IT architectuur studie of een beveiligingsstudie die bij Arcolos werd besteld: Indien u onze opdrachtgever bent is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u; Indien een Europese of federale instelling onze opdrachtgever is, is de verwerking noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om onze overeenkomst met deze instelling uit te voeren. ons gerechtvaardigd belang om voorschrijdend inzicht te verwerven dat we verder kunnen aanwenden voor nieuwe studies en voor het ontwikkelen van betere analyses voor beveiligingsstudies.
Hoe gebruiken wij uw gegevens
De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal. Onze website kan links naar sites van derden bevatten; in voorkomend geval is Arcolos evenwel niet verantwoordelijk voor de praktijken van deze andere sites inzake bescherming van persoonsgegevens. Arcolos kan de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens niet garanderen wanneer u die ons via Internet meedeelt of indien die gegevens in transit worden onderschept door derden, met inbegrip van ondernemingen die diensten leveren voor ons. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met: onze interne en externe medewerkers of leveranciers onze opdrachtgever (in de meeste gevallen wordt een geheimhoudingsverklaring opgemaakt en ondertekend) in beperkte mate met andere opdrachtgevers, in de mate dat wij de opdracht uitvoeren met een derde partij (in de meeste gevallen wordt een geheimhoudingsverklaring opgemaakt en ondertekend) administratieve, gerechtelijke overheden of wetshandhavingsautoriteiten, indien die ons hier om zouden verzoeken. Bewaartermijn: wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om voornoemde doeleinden te realiseren.
Uw rechten
Binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht (i) om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (ii) om de rechtzetting of wissing te verzoeken indien deze gegevens onjuist zijn, (iii) om beperking van de verwerking van uw gegevens te verlangen (iv) om u te verzetten tegen een verwerking voor onze gerechtvaardigde belangen, (v) gegevensportabiliteit te vragen, (vi) om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer indien u meent dat wij onze verplichtingen niet zijn nagekomen. U kan ons steeds per e-mail bereiken op gdpr@arcolos.be, en telefonisch tijdens de kantooruren op nummer +32 489 20 99 73 (Nederlands) of +32 483 19 91 65 (Frans en Nederlands) (alle werkdagen van 8:30 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 uur).